لیست پیش شماره های تلفن ثابت استان قزوین

لیست پیش شماره های تلفن ثابت استان  قزوین

. . . . . . . بخش تبلیغات کدشهرستان    نام شهرستان  

۰۲۸۲۴۷۶     آبگرم

۰۲۸۲۲۸۲     آبیک

۰۲۸۲۴۳۵     آراسنج

۰۲۸۲۲۲۸     آقابابا

۰۲۸۲۵۳۲     آک

۰۲۸۲۲۶۸     آلتین کش

۰۲۸۲۲۹۳     آمادگاه آبیک

۰۲۸۲۳۷۳     آوان

۰۲۸۲۴۶۲     آوج

۰۲۸۲۴۴۸     ابراهیم آباد

۰۲۸۲۴۸۴     ارتش آباد

۰۲۸۲۴۴۳     ارداق

۰۲۸۲۴۸۳     اردلان

۰۲۸۲۴۹۷     اروان

۰۲۸۲۵۹۲     اسپیک

۰۲۸۲۴۸۹     استلج

۰۲۸۲۴۴۷     اسفرورین

۰۲۸۲۵۴۲     اسلام آباد/اقبالیه

۰۲۸۱۲۵۹     اسماعیل آباد

۰۲۸۲۴۷۲     اسماعیل آباد/بوئین زهرا

۰۲۸۲۳۳۸     اکوجان/وشته

۰۲۸۱۲۲۱     الولک

۰۲۸۲۴۳۱     امیرآباد/کهنه

۰۲۸۲۴۵۵     امیرآبادنو

۰۲۸۲۵۴۷     انداق

۰۲۸۲۲۷۸     اورکن کرد

۰۲۸۲۵۸۶     اورنه

۰۲۸۲۵۸۲     برزلجین

۰۲۸۲۲۷۴     بکندی

۰۲۸۲۴۲۲     بوئین زهرا

۰۲۸۲۲۷۷     بوئینگ بشر

۰۲۸۲۲۳۲     بیدستان

۰۲۸۲۴۸۸     پارسپانج

۰۲۸۲۲۳۹     پاورس

۰۲۸۲۶۳۲     پریجان

۰۲۸۲۵۷۲     پناه آباد

۰۲۸۲۲۲۷     پیریوسفیان

۰۲۸۲۵۲۲     تاکستان

۰۲۸۲۴۹۶     چسکین

۰۲۸۲۲۹۴     چناسک

۰۲۸۲۴۸۵     چنگوره

۰۲۸۱۲۴۴     چوبین در

۰۲۸۲۵۸۵     چوزه

۰۲۸۲۲۹۹     حاجی تپه

۰۲۸۲۵۷۹     حسن آباد/سادات

۰۲۸۲۲۸۸     حسن آباد/کلج

۰۲۸۲۲۴۹     حسین آباد

۰۲۸۲۴۵۴     حسین آباد/بوئین زهرا

۰۲۸۲۲۸۵     حصارخروان

۰۲۸۲۴۸۶     حصارولیعصر

۰۲۸۲۵۶۸     حیدریه

۰۲۸۲۶۲۱     خاتون آباد

۰۲۸۲۲۸۴     خاک علی

۰۲۸۲۴۳۳     خرم آباد

۰۲۸۲۲۹۶     خرم پشته

۰۲۸۲۲۴۷     خرمن سوخته

۰۲۸۲۲۹۸     خطایان

۰۲۸۲۵۳۶     خورهشت

۰۲۸۲۴۵۲     خوزنین

۰۲۸۲۴۴۹     خونان

۰۲۸۲۴۵۶     خیارج

۰۲۸۲۵۴۸     داغلان

۰۲۸۲۵۷۳     داکان/رادکان

۰۲۸۲۴۵۳     دانسفهان

۰۲۸۲۵۴۹     دستجردتاکستان

۰۲۸۲۳۸۲     دستجردعلیا

۰۲۸۲۴۸۷     دشتک

۰۲۸۲۵۵۴     دولت آباد

۰۲۸۲۵۳۷     دیال آباد

۰۲۸۲۷۲۴     دیزج

۰۲۸۲۳۷۹     دیکین

۰۲۸۲۳۲۲     رازمیان

۰۲۸۲۲۲۵     رامشان

۰۲۸۲۳۳۲     رجائی دشت

۰۲۸۲۴۴۴     رحمت آباد

۰۲۸۲۶۲۳     رحیم آباد/بوئین زهرا

۰۲۸۲۵۸۷     رحیم آباد/تاکستان

۰۲۸۱۲۳۴     رزجرد

۰۲۸۱۲۴۳     رشتقون

۰۲۸۲۴۳۸     رودک

۰۲۸۲۲۹۱     زرجه بستان

۰۲۸۲۳۷۴     زواردشت/زرآباد

۰۲۸۲۲۸۳     زیاران

۰۲۸۲۲۵۶     زیباشهر/محمدیه

۰۲۸۲۴۵۹     زین آباد

۰۲۸۲۵۷۴     ساج

۰۲۸۲۴۳۹     سعیدآباد

۰۲۸۲۴۳۶     سگزآباد

۰۲۸۲۵۸۹     سولیقان

۰۲۸۲۲۷۵     سیاهپوش

۰۲۸۲۲۶۲     سیردان

۰۲۸۲۶۳۵     شادمیان

۰۲۸۲۶۲۲     شارد

۰۲۸۲۴۴۱     شال

۰۲۸۲۵۳۹     شامی شاپ

۰۲۸۲۴۳۷     شاهین تپه

۰۲۸۲۲۳۱     شترک ماخورین

۰۲۸۲۲۳۷     شریف آباد

۰۲۸۱۲۳۳     شفیع آباد/باراجین

۰۲۸۲۵۷۸     شنستق علیا

۰۲۸۲۴۵۷     شهرستانک

۰۲۸۲۲۲۲     شهرصنعتی/البرز/الوند

۰۲۸۲۶۲۹     شهرک صنعتی/آراسنج

۰۲۸۱۲۳۸     شهرک/شهید/بهشتی

۰۲۸۲۴۷۳     شهیدآباد

۰۲۸۱۵۳۴     شیداصفهان

۰۲۸۲۵۸۳     شیزند

۰۲۸۱۲۵۸     شینقر

۰۲۸۲۶۲۵     صدرآباد

۰۲۸۲۲۸۱     صمغ آباد

۰۲۸۲۵۶۲     ضیاآباد

۰۲۸۲۴۳۴     طزرک

۰۲۸۲۷۲۳     طزرکش

۰۲۸۲۲۷۱     عباس آباد

۰۲۸۲۲۹۵     عبدل آباد

۰۲۸۱۲۴۱     عبدل آبادمرکزی

۰۲۸۲۴۴۲     عصمت آباد

۰۲۸۲۴۸۲     علی آباد

۰۲۸۲۵۷۶     فارسجین

۰۲۸۲۲۳۵     فارسیان

۰۲۸۲۶۳۳     فتح آباد

۰۲۸۲۶۲۷     فیض آباد

۰۲۸۲۵۷۷     قاسم آباد

۰۲۸۲۲۵۴     قدیم آباد

۰۲۸۲۵۵۲     قرقسین

۰۲۸۱        قزوین

۰۲۸۲۲۸۶     قشلاق

۰۲۸۲۴۵۱     قشلاق چرخلو

۰۲۸۲۶۳۹     قشلاق مرانلو

۰۲۸۲۴۳۲     قلعه هاشم خان

۰۲۸۲۵۴۶     قمیک بزرگ

۰۲۸۲۴۷۷     کامیشگان

۰۲۸۲۲۷۳     کلج

۰۲۸۲۴۷۴     کلنجین

۰۲۸۲۲۵۵     کمال آباد

۰۲۸۲۵۵۹     کندر

۰۲۸۲۵۴۴     کنشکین

۰۲۸۲۶۳۶     کوچار

۰۲۸۱۲۴۲     کورانه

۰۲۸۲۲۹۲     کوندج

۰۲۸۲۲۷۹     کوهگیرعلیا

۰۲۸۲۲۷۶     کوهین

۰۲۸۲۵۳۸     کهک

۰۲۸۲۳۷۵     گرمارود

۰۲۸۲۴۴۶     لوشکان

۰۲۸۲۴۴۵     مجتمع/لیا

۰۲۸۲۶۲۴     محمدآبادخررود

۰۲۸۲۲۵۲     محمودآبادعلمخانی

۰۲۸۲۲۲۶     محمودآبادنمونه

۰۲۸۲۳۷۷     مسعودآباد

۰۲۸۲۲۳۶     مشعلدار

۰۲۸۲۲۵۱     مشکین آباد

۰۲۸۲۳۶۲     معلم کلایه

۰۲۸۲۶۳۴     مندرآباد

۰۲۸۲۵۴۵     مهدی آباد

۰۲۸۲۲۸۷     میرپنجی

۰۲۸۱۲۵۳     ناصرآباد

۰۲۸۱۲۴۶     نجف آباد

۰۲۸۲۵۳۳     نرجه

۰۲۸۲۴۷۵     نصرت آباد

۰۲۸۲۲۴۸     نظام آباد

۰۲۸۲۲۹۷     نودوز

۰۲۸۲۵۷۵     نهاوند

۰۲۸۲۴۷۸     نیارج

۰۲۸۲۲۷۲     نیارک

۰۲۸۲۵۴۳     نیکوئیه

۰۲۸۲۷۲۲     وثوق آباد

۰۲۸۲۲۴۵     ورس

۰۲۸۲۴۵۸     ولازجرد

۰۲۸۲۶۲۶     ولدآباد

۰۲۸۲۴۹۳     هرائین علیا

۰۲۸۱۲۲۹     هفت سنگان

۰۲۸۲۷۲۵     همت آباد

۰۲۸۲۳۳۴     هیر

۰۲۸۲۷۸۲     یانس آباد

۰۲۸۲۵۳۵     یحیی آباد

 

Print Friendly
مجتبی محمدیان

درباره مجتبی محمدیان

سلام دوستان سایت مجددا راه اندازی شد ، با بازگردانی مطالب پر بازدید قبلی ، امیدوارم لذت ببرید از سایت و استایل و امکانات جدید در ضمن ، فروشگاه با امکان پرداخت آنلاین نیز به زودی اضافه میشه :)